Senior Arbiter Examination at Bhimavaram, AP

Senior Arbiter Examination at 09.00 AM on Tuesday, 10th July 2018

Organizers :West Godavari District Chess Association, Bhimavaram, AP