AP STATE JUNIOR CHESS CHAMPIONS 2017 Chaitanya Sairam , Mounika Akshaya

AP STATE JUNIOR CHESS CHAMPION 2017   Boys :- 1st – Chaitanya Sairam Mogili  2nd – Akshit Kumar J 3rd – Pranavananda V 4th Cheela Naga Sampath

Girls :-  1st – Bommini Mounika Akshaya 2nd- Toshali  3rd – Alekhya B  4th – Abhirami Madabushi

Leave a Reply