Arya Vysya Varthaka Sangha Bhavanam(Tygyaraja Bhavanam) A/C Hall,Bhimavaram